Поврзи се со нас

Македонија

Долга листа: Објавено што се‘ се конфискува од Сашо Мијалков за случајот „Империја“

Објавено

на

Јавното обвинителство ја извести јавноста дека покрај веќе претходно постигнатите две спогодби за признание на вина со осомничени во случајот познат во јавноста како „Империја“ и изречените затворски казни, како и уплатената сума во износ од 5,2 милиони евра, денеска Основниот кривичен суд Скопје ги одобри спогодбите постигнати помеѓу јавниот обвинител Лиле Стефанова од Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција и осомничените С. М. и T.M. од истиот предмет.

Обвинетиот С.М. призна вина и е огласен за виновен за кривични дела – Злосторничко здружување од член 394 став 1 и Противправно стекнување и прикривање имот од член 359-а став 3 во врска со став 1 од Кривичниот законик и е осуден на 3 години казна затвор.

Тој дејствијата ги извршувал во група со други осомничени во предметот, преку правни лица основани во државава на кои им била прикривана сопственоста, но и оф-шор компании во странство. Приходите стекнати со пренос на капиталот обвинетиот не ги пријавувал во анкетните листови, иако за цел период опфатен со истрагата извршувал јавна функција.

Покрај изречената казна, со спогодбата му се конфискува имот вредност од 5.476.653,00 евра што ги надминува приходите што обвинетиот С.М. законски ги остварил и за кои дал лажни или непотполни податоци. Исто така, бидејќи не е можно конфискување на удел од 46% во вредност од 3.546.778,00 евра во правно лице ДПТУ Дивелоп Груп ДОО Скопје, 19.580 акции во вредност од 732.260,00 евра издадени од ЗК Пелагонија, 8.150 акции во вредност од 249.933,00 евра издадени од Бетон Штип АД што ги поседува правното лице ДПТУ Ексико ДООЕЛ и недвижен имот – куќа во вредност од 947.682,00 евра,  се конфискува од обвинетиот друг негов имот во вредност од 5.476.653,00 евра и тоа парични средства во износ од 336.814.160,00 денари од банкарската сметка на правното лице ДТУ Макпоинт ДООЕЛ Скопје на кое единствен сопственик е обвинетиот С.М.

Исто така, се конфискува и недвижен имот и хартии од вредност пренесени на трети лица:

Имот од правното лице ДПТУ Ексико ДООЕЛ:

1. Дел од деловна просторија на катастарска парцела број 9561/4, со вкупна нето површина од 566,41 м2, како хотелски деловен простор и тоа локал бр.12, локал бр.13, локал бр.14, локал бр.15, локал бр.16, локал бр.17, локал бр.18, локал бр.19, локал бр.20, локал бр.21, локал бр.24 и хотелски деловен простор на зграда 1 кат К1 број блок-3 локал бр.5 и локал бр.12, во вредност од 1.699.241,00 евра или 104.503.321,00 денари.
2. Хартии од вредност – 7213 обични акции во Стопанска банка Битола, со номинална вредност од 3000 МКД, без ограничување, чиј имател е ДПТУ ЕКСИКО ДООЕЛ Скопје, согласно Целосен извештај за имател, издаден од Централен депозитар за хартии од вредност на 22.11.2021 година, со вкупна вредност од 21.639.000,00 денари.
3. Недвижниот имот – земјиште обележано во лист Б, катастарска парцела 1309/13, викано место Г.Курило, катастарска култура градежно неизградено земјиште, во површина од 3880 м2 и шума обележана во лист Б, катастарска парцела 1309/16, викано место Г.Курило, катастарска култура шума, класа 3, во површина од 634 м2, евидентиран во Имотен лист 56312 КО Центар 2, во вредност од 2.686.082,00 евра или 165.194.043,00 денари.
4. Недвижен имот – земјиште обележано во лист Б, катастарска парцела 785/15, викано место Џибарица, катастарска култура неизградено земјиште, во површина од 322 м2, евидентиран во Имотен лист број 270 КО Радња, во вредност од 14.950,00 евра или 919.425,00 денари.
5. Недвижен имот

– помошни површини на катастарска парцела 5972/2, адреса Горица зграда број 1, влез 2, кат МА 1, број 84, во површина од 19 м2,

– стан на катастарска парцела 5972/2, адреса Горица, зграда број 1, влез 2, кат МА 1, број 84, во површина од 46 м2,

– стан на катастарска парцела 5972/2, адреса Горица, зграда број 1, влез 2, кат МА 1, број 85, во површина од 58 м2,

– помошни површини на катастарска парцела 5972/2, адреса Горица, зграда број 1, влез 2, кат МА 1, број 85, во површина од 58 м2,

евидентиран во лист В во имотен лист број 102842 КО Охрид 4,

Имот евидентиран на ИЛ 101308 КО Охрид 4 и тоа идеален дел од:

– идеален дел од земјиште на катастарска парцела 5972/2 викано место Горица, култура земјиште под зграда, во површина од 2740 м2

Имот евидентиран на ИЛ 101199 КО Охрид 4 и тоа идеален дел од зеднички простории:

– помошни простории на КП 5972/2, адреса Горица, влез 2, кат К-1, намена ХС, во површина од 126 м2,

– помошни простории на КП 5972/2, адреса Горица, влез 2, кат К-2, намена ХС, во површина од 125 м2,

– помошни простории на КП 5972/2, адреса Горица, влез 2, кат К-3, намена ХС, во површина од 126 м2,

– помошни простории на КП 5972/2, адреса Горица, влез 2, кат К-4, намена ХС, во површина од 126 м2,

– помошни простории на КП 5972/2, адреса Горица, влез 2, кат К-5, намена ХС, во површина од 126 м2,

– помошни простории на КП 5972/2, адреса Горица, влез 2, кат МА, намена ХС, во површина од 117 м2,

– помошни простории на КП 5972/2, адреса Горица, влез 2, кат ПРИЗ, намена ХС, во површина од 108 м2,

сè во вредност од 367.369,00 евра или 22.593.211,00 денари.

6. Недвижен имот – апартмани евидентиран на ИЛ 57981 КО Центар 2 издаден на носителот на правото на сопственост ПАНОРАМА РЕЗИДЕНС ДООЕЛ Скопје и тоа:

– апартман на КП 2606/1, зграда 1, влез 1, кат ПР, број 6, во површина од 91 м2

– помошни простории на КП 2606/1, зграда 1, влез 1, кат ПР, број 6, во површина од 6 м2

– апартман на КП 2606/1, зграда 1, влез 3, кат СУ, број 3, во површина од 94 м2

– помошни простории на КП 2606/1, зграда 1, влез 3, кат СУ, број 3, намена ДПД во површина од 37 м2

во вредност од 276.650,00 евра или 17.013.975,00 денари

7. Недвижен имот – земјиште и апартмани и тоа:

Имот евидентиран на ИЛ 58571 КО Центар 2 и тоа 912/1605 дел во сосопственост од:

– земјиште на КП 2424/28 култура градежно изградено земјиште, во површина од 999 м2,

– земјиште на КП 2424/28 култура градежно изградено земјиште, во површина од 606 м2

Имот евидентиран на ИЛ 58751 КО Центар 2 и тоа идеален дел од заедничка сопственост од:

– помошни простории на КП 2424/28, адреса Славејко Арсов 148, влез 1, кат ПО, број 1, намена КГП, во површина од 266 м2,

– помошни простории на КП 2424/28, адреса Славејко Арсов 148, влез 2, кат /, број /, намена Х, во површина од 43 м2,

– помошни простории на КП 2424/28, адреса Славејко Арсов 148, влез 2, кат /, број /, намена ХС, во површина од 34 м2

Имот евидентиран на ИЛ 58974 КО Центар 2 и тоа идеален дел во заедничка сопственост на:

– помошни простории лоцирани на КП 2424/28, адреса Славејко Арсов 148, влез 3, кат /, број /, намена Х, во површина од 43 м2,

– помошни простории лоцирани на КП 2424/28, адреса Славејко Арсов 148, влез 3, кат /, број /, намена ХС, во површина од 34 м2

Имот евиденитран на ИЛ 16375 КО Центар 2 и тоа:

– земјиште на КП 2424/23, улица Славејко Арсов, култура градежно изградено земјиште, во површина од 653 м2,

– земјиште на КП 2424/23, улица Славејко Арсов, култура земјиште под зграда, во површина од 177 м2,

– земјиште на КП 2424/24, улица Славејко Арсов, култура градежно изградено земјиште, во површина од 601 м2,

– земјиште на КП 2424/24, улица Славејко Арсов, култура земјиште под зграда, во површина од 189 м2,

-земјиште на КП 2424/33, улица Славејко Арсов, култура градежно неизградено земјиште, во површина од 2 м2,

– земјиште на КП 2424/34, улица Славејко Арсов, култура градежно неизградено земјиште, во површина од 14 м2,

– помошни простории на КП 2424/23, адреса С.Арсов 138, зграда 1, влез 1, кат К1, намена ХС, во површина од 14 м2,

– апартман на КП 2424/23, адреса С.Арсов 138, зграда 1, влез 1, кат К1, број 5, во површина од 78 м2,

– апартман на КП 2424/23, адреса С.Арсов 138, зграда 1, влез 1, кат К1, број 6, во површина од 78 м2,

– помошни простории на КП 2424/23, адреса С.Арсов 138, зграда 1, влез 1, кат К2, намена ХС, во површина од 14 м2,

– апартман на КП 2424/23, адреса С.Арсов 138, зграда 1, влез 1, кат К2, број 7, во површина од 94 м2,

– апартман на КП 2424/23, адреса С.Арсов 138, зграда 1, влез 1, кат К2, број 8, во површина од 94 м2,

– апартман на КП 2424/23, адреса С.Арсов 138, зграда 1, влез 1, кат МА, број 7, во површина од 89 м2,

– апартман на КП 2424/23, адреса С.Арсов 138, зграда 1, влез 1, кат МА, број 8, во површина од 89 м2,

– помошни простории на КП 2424/23, адреса С.Арсов 138, зграда 1, влез 1, кат ПР, намена ХС, во површина од 14 м2,

– апартман на КП 2424/23, адреса С.Арсов 138, зграда 1, влез 1, кат ПР, број 3, во површина од 73 м2,

– апартман на КП 2424/23, адреса С.Арсов 138, зграда 1, влез 1, кат ПР, број 4, во површина од 73 м2,

– помошни простории на КП 2424/23, адреса С.Арсов 138, зграда 1, влез 1, кат СУ, намена ХС, во површина од 14 м2,

– деловна просторија на КП 2424/23, адреса С.Арсов 138, зграда 1, влез 1, кат СУ, во површина од 15 м2,

– гаража на КП 2424/23, адреса С.Арсов 138, зграда 1, влез 1, кат СУ, број 1, во површина од 30 м2,

– апартман на КП 2424/23, адреса С.Арсов 138, зграда 1, влез 1, кат СУ, број 1, во површина од 28 м2,

– апартман на КП 2424/23, адреса С.Арсов 138, зграда 1, влез 1, кат СУ, број 2, во површина од 28 м2,

– помошни простории на КП 2424/24, адреса С.Арсов 140, зграда 1, влез 1, кат К1, намена ХС, во површина од 14 м2,

– помошни простории лоцирани на КП 2424/24, адреса С.Арсов 140, зграда 1, влез 1, кат К2, намена ХС, во површина од 14 м2,

– помошни простории на КП 2424/24, адреса С.Арсов 140, зграда 1, влез 1, кат ПР, намена ХС, во површина од 14 м2,

– деловна просторија на КП 2424/24, адреса С.Арсов 140, зграда 1, влез 1, кат СУ, во површина од 17 м2,

– помошни простории на КП 2424/24, адреса С.Арсов 140, зграда 1, влез 1, кат СУ, намена ХС, во површина од 14 м2,

– апартман на КП 2424/24, адреса С.Арсов 140, зграда 1, влез 1, кат СУ, број 1, во површина од 30 м2,

– гаража на КП 2424/24, адреса С.Арсов 140, зграда 1, влез 1, кат СУ, број 2, во површина од 31 м2,

– апартман на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 1, кат К1, број 3, во површина од 83 м2,

– апартман на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 1, кат К1, број 4, во површина од 78 м2,

– апартман на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 1, кат К2, број 5, во површина од 83 м2,

– апартман на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 1, кат К2, број 6, во површина од 78 м2,

– апартман лоциран на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 1, кат К3, број 7, во површина од 83 м2,

– апартман на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 1, кат К3, број 8, во површина од 78 м2,

– помошни простории на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 1, кат ПО, намена П, во површина од 23 м2,

– гаражно место на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 1, кат ПО, број 1, намена ГМЗП, во површина од 13 м2,

– гаражно место на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 1, кат ПО, број 14, намена ГМЗП, во површина од 15 м2,

– гаражно место на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 1, кат ПО, број 15, намена ГМЗП, во површина од 13 м2,

– гаражно место на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 1, кат ПО, број 18, намена ГМЗП, во површина од 28 м2,

– гаражно место на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 1, кат ПО, број 19, намена ГМЗП, во површина од 28 м2,

– гаражно место на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 1, кат ПО, број 21, намена ГМЗП, во површина од 28 м2,

– гаражно место на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 1, кат ПО, број 3, намена ГМЗП, во површина од 14 м2,

– гаражно место на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 1, кат ПО, број 5, намена ГМЗП, во површина од 12 м2,

– гаражно место лоцирано на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 1, кат ПО, број 6, намена ГМЗП, во површина од 12 м2,

– апартман на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 1, кат ПР, број 1, во површина од 80 м2,

– апартман лоциран на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 1, кат ПР, број 2, во површина од 59 м2,

– помошни простории на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 1, намена Х, во површина од 43 м2,

– помошни простории на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 1, намена ХС, во површина од 34 м2,

– апартман на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 2, кат К2, број 5, во површина од 63 м2,

– апартман на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 2, кат ПР, број 1, во површина од 60 м2,

– апартман на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 2, кат ПР, број 2, во површина од 60 м2,

– апартман на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 3, кат К1, број 4, во површина од 89 м2,

– апартман на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 3, кат К2, број 6, во површина од 89 м2,

– апартман на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 3, кат ПР, број 1, во површина од 60 м2,

– апартман на КП 2424/28, адреса С.Арсов 148, зграда 1, влез 3, кат ПР, број 2, во површина од 86 м2,

сè во вредност од 3.499.821,00 евра или 215.238.942,00 денари

8. Сите парични средства на правното лице ДПТУ Ексико ДООЕЛ Скопје од три банкарски сметки во Стопанска Банка АД Битола
9. Сите парични средства на правното лице ДПТУ Ексико ДООЕЛ Скопје од банкарска сметка во Комерцијална Банка АД Скопје
10. Недвижен имот – земјиште евидентиран на ИЛ 1501 во КО Богородица издаден на носителот на правото на сопственост ДПТУ БЕТ КОМ КО. ДОО на кое сопственик е правното лице Ексико ДООЕЛ Скопје и тоа:

– земјиште лоцирано на КП 3178/4 викано место Милци култура ГЗ/ЗПО во површина од 97 м2,

– земјиште лоцирано на КП 3180 викано место Горка култура ГЗ/ГНЗ класа 3 во површина од 309 м2,

– земјиште лоцирано на КП 3181 викано место Милци култура ГЗ/ГНЗ класа 2 во површина од 15004 м2,

-земјиште лоцирано на КП 3182 викано место Милци култура ГЗ/ГНЗ класа 3 во површина од 236 м2,

– земјиште лоцирано на КП 3189 викано место Милци култура ГЗ/ГИЗ класа 3 во површина од 24 м2,

– земјиште лоцирано на КП 3192 викано место Милци култура ЛЗ класа 2 во површина од 926 м2,

– земјиште лоцирано на КП 3196/1 викано место Милци култура ЗЗ/ЛЗ класа 2 во површина од 1918 м2 и

– земјиште лоцирано на КП 3205/1 викано место Милци култура ЗЗ/Н класа 5 во површина од 265 м2

во вредност 4.500.000,00 евра или 276.750.000,00 денари

11. Имот на правното лице Друштво за градежништво ССИ Инвестмент ДООЕЛ Скопјеи тоа:

Недвижен имот – деловен простор на правното лице Друштво за градежништво ССИ Инвестмент ДООЕЛ Скопје евидентиран на ИЛ 56028 КО Центар 1 и тоа:

– деловен простор лоциран на КП 13419, адреса ул.11-ти Октомври бр.32, зграда 1, влез 1, кат К1, број 1, во површина од 321 м2,

– деловен простор лоциран на КП 13419, адреса ул.11-ти Октомври бр.32, зграда 1, влез 1, кат К2, во површина од 298 м2,

– деловен простор лоциран на КП 13419, адреса ул.11-ти Октомври бр.32, зграда 1, влез 1, кат МЗ, во површина од 464 м2,

– помошна просторија лоцирана на КП 13419, адреса ул.11-ти Октомври бр.32, зграда 1, влез 1, кат ПО, во површина од 444 м2,

– деловен простор лоциран на КП 13419, адреса ул.11-ти Октомври бр.32, зграда 1, влез 1, кат ПР, во површина од 249 м2 и

– гаража лоцирана на КП 13419, адреса ул.11-ти Октомври бр.32, зграда 1, влез 2, кат ПР, во површина од 80 м2.

во вредност од 1.100.000,00 евра или 67.650.000,00 денари

Согласно чл.98 од КЗ и чл.541 од ЗКП доколку делумно или целосно не е можно извршувањето на конфискацијата на имотот таа ќе се спроведе од друг имот на обвинетиот С.М.

Покрај тоа, обвинетиот задолжен е да плати и парична казна од  2.000,00 евра  во денарска противвредност од 123.400,00 денари.

Вториот обвинет Т.М. со спогодбата признава дека сторил сторил кривично дело – Злосторничко здружување од член 394 став 1 и кривично дело – Перење пари и други приноси од казниво дело – од член 273 став 1 во врска со член 45 од Кривичниот законик. Делата ги сторил во својство на управител и член на одбори на повеќе правни лица опфатени со постапката, при што примал и пренесувал парични средства по упатства на другите членови на злосторничкото здружување.  За овие кривични дела, Основниот кривичен суд Скопје донесе пресуда врз основа на поднесената предлог-спогодба, со која обвинетиот го осуди на единствена казна затвор во траење од 3 години.

Јавното обвинителство ја продолжува постапката за другите осомничени во предметот „Империја“.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Отворени огласи за вработување:

ИСТРАЖУВАЧКА АНКЕТА:

Дали користите PayPal?

Advertisement
Гостиварпред 57 минути

Приведени три лица поради физичка напад во Врапчиште

Македонијапред 2 часа

Поевтинуваат горивата

Македонијапред 3 часа

„Global Firepower“: САД прва воена сила во светот, Русија втора, Северна Македонија на 135 место

Македонијапред 4 часа

Во автобус кој се обраќал на линија Пореч-Гостивар запленето злато вредно над 600 илјади евра

Вестипред 5 часа

Загина возач на магистралниот пат Кичево – Гостивар

Македонијапред 5 часа

Дваесет и една година од загинувањето на армиските припадници кај Карпалак

Македонијапред 5 часа

Какво време не‘ очекува во новата работна недела?

Вестипред 22 часа

Часовникот на Хитлер продаден на аукција во САД за 1,1 милион долари

Рецептипред 1 ден

Пилешко во сос од 4 сирења: Ручек за целото семејство

Занимливостипред 1 ден

Барселона го изнајмува „Ноу Камп“ за свадби и фудбал

Вестипред 2 дена

Ердоган: Турција ќе го плаќа рускиот гас во рубљи

Гостиварпред 2 дена

46 санкции за брзо возење на територија на СВР Тетово

Вестипред 2 дена

Втор ден воздушни и ракетни напади меѓу Израелците и Палестинците

Гостиварпред 2 недели

Тринаесетгодишната Андреа од Здуње, најмлада учесничка во Горно Реканската коњаница

Гостиварпред 1 недела

„Диви трки” на патот Тетово-Скопје: Учествувале момчиња од Гостивар, Тетово и Скопје

Што, како, каде?!пред 3 дена

Нова акција со СУПЕР НИСКИ ЦЕНИ во Монтенегро Маркети

Гостиварпред 6 дена

Нападната девојка во салон за убавина во Гостивар

Што, како, каде?!пред 3 дена

Неверојатни цени само за Вас! – Нов Ултра леток на Ултра Маркети

Гостиварпред 2 недели

Промотивни цени на станови во „Пелагонија престиж“ во месец август

Спортпред 2 недели

Прво место за екипата на Шаховскиот клуб „Гостивар“ на Првенството за жени

Гостиварпред 2 недели

Момчиња од Гостивар фатени со марихуана на плажи во Охрид и Струга

Гостиварпред 2 недели

Коњаницата „Бигорски Манастир-Патот до црешовото топче“ по 13-ти пат на марш во чест на Илинден

Гостиварпред 5 дена

Од денес до недела Галичник филм фестивал

Гостиварпред 7 дена

Трагедија на патот Маврови Анови – Дебар, животот го загубија три лица

Гостиварпред 6 дена

Жртвите во страотната несреќа на патот Маврово-Дебар на возраст од 35, 42 и 52 години

Македонијапред 1 недела

Судир на две возила на патот Маврови Анови-Дебар, повеќе лица повредени меѓу кои и малолетник

Гостиварпред 6 дена

Свеченост по повод празникот Илинден во Гостивар

Гостиварпред 3 недели

Во Галичник ечеа македонски песни во чест на 1 век од раѓањето на Сариевски (Галерија)

Гостиварпред 4 недели

Отворен нов маркет на МОНТЕНЕГРО во Гостивар! Голема акција на дел од понудата

Гостиварпред 2 месеци

Пазар Гостивар: Поевтинети зеленчукот и овошјето, понудата богата и примамлива

Гостиварпред 2 месеци

Весели, разиграни дечиња на приредбата „Збогум градинке“ во Гостивар

Спортпред 2 месеци

Леуново достоен домаќин на првата теренска трка со пречки: Адреналин, забава, невреме, натпреварувачки дух!

Спортпред 3 месеци

МЗТ Скопје без проблеми во празната Младост против Гостивар 72-85

Спортпред 3 месеци

Пелистер славеше во празна сала со само „пет на пет“ против КК Гостивар

Вестипред 3 месеци

Наместо спортска игра, тотален хаос на натпреварот КК Гостивар-Пелистер

Спортпред 3 месеци

КК Гостивар го „стопи“ и Еуроникел 78-70

Гостиварпред 3 месеци

Концерт на гимназијата во Гостивар за успех на матурантите и добредојде на полуматурантите

Гостиварпред 4 месеци

Велигден 2022 во Гостивар: Сплотени со радост во срцата, Христос Воскресе-Навистина Воскресе!

Културапред 4 месеци

Успешен концерт во Гостивар на друштвото „Браќа Ѓиноски“ во чест на Велигден

Advertisement

Популарно изминативе 100 дена