Мерката ќе се реализира со измена на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година.