Поврзи се со нас

Македонија

На СОНК им се важни само парите, вели министерката Тренчевска

Објавено

на

„Очигледно дека на СОНК само парите им се важни. Не зборуваат за унапредување на правата на вработените, за условите за работа, кариерен развој и т.н. Ние за ова разговараме и наскоро ќе има закон. Но, на средбите со синдикатот единствено за што се зборуваше беше усогласувањето на платите со минималната плата“, истакна министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска.

– Правото за штрајк е регулирано со Закон за работни односи и колективните договори за детска заштита и образование. Тие се децидни дека работодавачот ги исплаќа придонесите, но нето платата на секој вработен треба да ја исплати СОНК. Не дека не сака, државата нема основ како да ја исплати плата, рече Тренчевска.

Таа додава дека од вработените во градинките се барало да се води евиденција кој штрајкува за работодавачот, т.е. државата, да може да им исплати плата на оние кои редовно оделе на работа, а другите треба да ја побараат платата од СОНК.

– Член 240 го дава правото на штрајк, а член 241 се однесува на тоа дека синдикатот треба да исплати плата. Ова е штрајк за барање унапредување на работничките права. Со одлуката за штрајк СОНК се повикува на усогласувањето со минималната плата, а законот за минимална плата има рок од шест месеци за усогласување, рече Тренчевска.

Сподели ја веста:
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Огласи за вработување:

Advertisement

Популарно изминативе 100 дена

Вести

Për SASHK-un janë të rëndësishme vetëm paratë, thotë ministrja Trençevska

Објавено

на

“Natyrisht që për SASHK-un janë të rëndësishme vetëm paratë. Ata nuk flasin për promovimin e të drejtave të punonjësve, kushtet e punës, zhvillimin e karrierës etj. Ne po flasim për këtë dhe së shpejti do të ketë një ligj. Por në takimet me sindikatat, e vetmja gjë për të cilën u fol ishte për harmonizimin e pagave me pagën minimale”, tha ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska.

  • E drejta për grevë është e rregulluar me Ligjin për Marrëdhëniet e Punës dhe me marrëveshjet kolektive për mbrojtjen dhe edukimin e fëmijëve. Ata janë të vendosur që punëdhënësi t’i paguajë kontributet, por pagën neto të secilit të punësuar ta paguaj SASHK-u. Jo se nuk dëshiron, shteti nuk ka bazë se si ta paguajë pagën, tha Trençevska.

Ajo shton se punëtorët në çerdhe janë kërkuar që të mbajnë evidencë se kush është në grevë për punëdhënësin, dmth. shteti, që të mund t’u paguajë rrogat atyre që kanë shkuar në punë rregullisht, e të tjerët t’ia kërkojnë SASHK-ut.

  • Neni 240 jep të drejtën e grevës, dhe neni 241 i referohet faktit që sindikata duhet të paguajë rrogë. Kjo është një grevë për të kërkuar avancimin e të drejtave të punëtorëve. SASHK-u me vendimin për grevë kërkon harmonizim me pagën minimale, ndërsa ligji për pagën minimale ka afat prej gjashtë muajsh për harmonizim, tha Trencevska.
Сподели ја веста:

Популарно изминативе 100 дена