Поврзи се со нас

Македонија

Почнува пописот на населението, домаќинствата и становите

Објавено

на

Во 50 пописни реони денеска почнува Пописот на население, домаќинства и станови. Статистичката операција официјално стартува изутринава во 8 часот, а ќе трае до 30 септември, до кога ќе трае и онлајн пописот на дијаспората, што почна на 1 март. Досега во дијаспората се попишани приближно 191.000 граѓани.

Во земјава по 20 години се спроведува попис. Последен пат ваква статистичка операција се спроведе во 2002 година, а надлежните сега уверуваат дека се е подготвено за пребројувањето на населението, домаќинствата и становите, со што ќе се добие точна бројка за населението, каде точно е распоредено, слика за половата, старосната, образовната, економската структура, бројот на објекти и слика на условите за живеење на населението.

Надлежните потенцираат дека операцијата ќе биде безбедна со оглед на тоа што се спроведува во услови на пандемија на Ковид-19 и тоа во четвртиот бран, кога изминатиов период бележиме зголемување на бројот на заразени. Велат пописот ќе се спроведе безбедно со почитување на здравствените протоколи и не постои никаква шанса за ширење на вирусот.

Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски вчера на прес-конференција најавувајќи го денешниот старт на пописот истакна дека институциите се подготвени за најголемата статистичка операција во земјава која не е спроведена речиси 20 години и ги повика граѓаните да ги примат попишувачите.

– По речиси 20 години, премежја, опструкции и одоговлекувања конечно сме на прагот да започнеме со теренската работа и со собирањето на потребите податоци. Сите подготовки се завршени. Комисите на пописните регони заедно со нашите државни инструктори успешно ги завршија обуките на реонските инструктори и попишувачи и денеска се излезени на терен во обиколка на своите пописни кругови, истакна Симовски.

Министерот за правда Бојан Маричиќ порача дека пописот ќе се спроведе безбедно и оти попишувачите се обврзани доследно да ги почитуваат протоколите.

– Попишувањето ќе се спроведе безбедно, почитувајќи ги здравствените протоколи, а попишувачите се обврзани доследно да ги применуваат. Не постои никаква шанса за ширење на заразата. Попишувањето ќе биде безбедно, со најдобра технологија, брзо и ефикасно и инклузивно на сите јазици, кои се говорат во Република Северна Македонија. Никој да не биде изоставен и сите да земат учество за да ја добиеме реалната слика, нагласи Маричиќ.

Сподели ја веста:
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Огласи за вработување:

Advertisement

Популарно изминативе 100 дена

Вести

Fillon regjistrimi i popullsisë, amvisërive dhe banesave

Објавено

на

Në 50 rajone regjistrimi sonte fillon Regjistrim i popullsisë, amvisërive dhe banesave. Operacioni statistikor zyrtarisht starton këtë mëngjes në ora 8, kurse do të zgjasë deri më 30 Shtator, deri kur do të zgjasë edhe online regjistrimi i diasporës, që filloi më 1 Mars. Deri tash në diasporë janë regjistruar afër 191.000 qytetarë.

Në vendin tonë pas 20 vitesh zbatohet regjistrim i popullsisë. Herën e fundit operacion i këtillë statistikor u zbatua në vitin 2002, kurse organet kompetente tash sigurojnë se gjithçka është e përgatitur për numërimin e popullatës, amvisërive dhe banesave, me çka do të fitohet numër i saktë i popullsisë, ku saktë është e shpërndarë, fotografi për strukturën gjinore, e moshës, arsimore, ekonomike, numrin e objekteve dhe fotografi e kushteve për jetesë të popullsisë.

Organet kompetente potencojnë se operacioni do të jetë i sigurtë duke marrë parasysh që zbatohet në kushte të pandemisë me Kovid-19 edhe atë në valën e katërt, ku periudhën e kaluar shënojmë zmadhim të numrit të të infektuarve. Thonë se regjistrimi do të zhvillohet sigurtë me respektimin e protokolleve shëndetësore dhe nuk ekziston asnjë shans për përhapjen e virusit.

Drejtori i Entit shtetëror për statistika Apostoll Simovski dje në pres-konferencën duke e njoftuar startin e sotëm të regjistrimit theksoi se institucionet janë të përgatitura për operacionin më të madh statistikor në vend që nuk është e zbatuar gati se 20 vjet dhe ju bëri thirrje qytetarëve t’i pranojnë regjistruesit.

– Pas gati se 20 vjet, premisa, pengesa dhe zvarritje më në fund jemi në pragun të fillojmë me punën në terren dhe me mbledhjen e të dhënave të nevojshme. Të gjitha përgatitjet janë të mbaruara. Komisionet e rajoneve regjistruese bashkë me instruktorët tanë shtetëror me sukses i kryen trajnimet e instruktorëve rajonal dhe regjistruesve dhe sot kanë dalë në terren rreth e përqark rretheve të tyre regjistruese, theksoi Simovski.

Ministri i drejtësisë Bojan Mariçiq  porositi se regjistrimi do të zhvillohet në mënyrë të sigurtë dhe se regjistruesit janë të detyruar t’i respektojnë protokollet.

-Regjistrimi do të zhvillohet në mënyrë të sigurtë, duke i respektuar protokollet shëndetësore, kurse regjistruesit janë të detyruar t’i zbatojnë në mënyrë të plotë. Nuk ekziston asnjë shans për përhapje të infeksionit. Regjistrimi do të jetë i sigurtë, me teknologjinë më të mirë, i shpejtë dhe efikas dhe inkluzive në të gjitha gjuhët, që fliten në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Askush të mos jetë i anashkaluar dhe të gjithë të marrin pjesë që t’a fitojmë fotografinë reale, theksoi Mariçiq.

Сподели ја веста:

Популарно изминативе 100 дена