Поврзи се со нас

Гостивар

Салија, Фејзули, Ливарека-говорници на настан во Гостивар посветен на лицата со попречености

Објавено

на

Кои се тешкотиите и пречките со кои лицата со попречености се соочуват секојдневно и како тие да се надминат. На оваа тема денес во Гостивар се одржа панел дискусија, што ја организираше Институтот за јавна политика „Арбен Џафери“.

Правата и потребите на лицата со посебни потреби ги има во законските одредби, но реалноста покажува дека институциите не водат доволно грижа за оваа категорија граѓани, ова беше една од поентите изнесена на настанот.

Како главни проблеми беа истакнати неможноста за вработување, манипулации од работодавачите и административните бариери.

„Овие лица не се институционализирани, доколку најдат работа, работодавачите ги лажат и манипулираат, а никој не ги штити. Немаат ни соодветни услови за движење низ јавниот простор. Елементарните услови значи, не им се исполнети. И она што сакам најмногу да го напоменам е што овие луѓе секоја година поминуваат низ малтретирање по институциите за да обновуваат документација. Мислам дека тоа е најпроблематично за оваа категорија луѓе“, рече  Небахат Ливарека, граѓански активист, една од говорниците на дискусијата.

Време е она што се ветува и што е пропишано со закон за првата на лицата со посебни потреби, да почне да се исполнува, подвлекоа учесниците, напоменувајќи дека ништо не значат зборовите ставени само на хартија.

Институтот за јавна политика „Арбен Џафери“, кој во своите анализи нотира дека во земјава не се работи доволно за видливоста и обезбедувањето услови за лицата со попречености.

Освен активистката Ливарека, на панел дискусијата свои обраќања имаа и претседателите на Здруженија на лица со посебни потреби и на слепи лица од Гостивар, Шпенди Салија и Џеват Фејзули.

Сподели ја веста:
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Огласи за вработување:

Advertisement

Популарно изминативе 100 дена

Вести

Salija, Fejzuli, Livareka – folës në ngjarje në Gostivarv kushtuar personave me aftësi të kufizuara

Објавено

на

Cilat janë vështirësitë dhe pengesat me të cilat përballen çdo ditë personat me aftësi të kufizuar dhe si mund të kapërcehen ato? Paneli me këtë temë është mbajtur sot në Gostivar, i organizuar nga Instituti për Politika Publike “Arben Xhaferi”.

Të drejtat dhe nevojat e personave me nevoja të veçanta janë në dispozitat ligjore, por realiteti tregon se institucionet nuk kujdesen sa duhet për këtë kategori të qytetarëve, kjo ishte një nga pikat e prezantuara në këtë aktivitet.

Problemet kryesore ishin pamundësia për të gjetur punë, manipulimet nga punëdhënësit dhe barrierat administrative.

“Këta njerëz nuk janë të institucionalizuar, nëse gjejnë punë, punëdhënësit i gënjejnë dhe i manipulojnë dhe askush nuk i mbron. Ata nuk kanë as kushte adekuate për lëvizje nëpër hapësira publike. Prandaj, kushtet elementare nuk janë plotësuar. Dhe ajo që dua të përmend më shumë është se këta persona kalojnë çdo vit maltretime nëpër institucione për të rinovuar dokumentacionin. Mendoj se kjo është më problematika për këtë kategori njerëzish”, tha Nebahat Livareka, aktiviste civile dhe një nga folësit në diskutim.

Është koha që ajo që premtohet dhe parashikon ligji për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar të fillojë të realizohet, nënvizuan të pranishmit, duke theksuar se fjalët e hedhura vetëm në letër nuk nënkuptojnë asgjë.

Instituti për Politika Publike “Arben Xhaferi”, i cili në analizën e tij vëren se në vend nuk po punohet mjaftueshëm për dukshmërinë dhe sigurimin e kushteve për personat me aftësi të kufizuara.

Në panel, përveç aktivistes Livareka, folën edhe kryetarët e Shoqatave të Personave me Aftësi të Kufizuara dhe të Verbërve nga Gostivari, Shpendi Salija dhe Xhevat Fejzuli.

Сподели ја веста:

Популарно изминативе 100 дена