• Дата: 23/10/2016

Водомак – Гостивар

Бушење бунари за вода, истражни бушења и изработка на геомеханички  елаборати со лабораториски испитувања за сите видови на градежни објекти.

Водомак – Гостивар

070314127

Vodomak@gmail.com